Disclaimer

De informatie op deze website is ontleend aan door NV schade betrouwbaar geachte bronnen. Ondanks dat wij veel zorg besteden aan de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. NV schade aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid en aan de informatie kunnen geen rechten ontleend worden. Daarnaast sluiten wij elke aansprakelijkheid uit voor schade als gevolg van het gebruik, de beschikbaarheid of de interpretatie van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van NV schade.

De inhoud van andere sites waarnaar een link is opgenomen op de website van NV schade en de inhoud van andere sites die een link hebben opgenomen naar de website van NV schade vallen buiten de controle van NV schade. Elke mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze sites wijzen wij daarom af.

Op het gebruik van de website en op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing waaronder, maar niet uitsluitend, de Auteurswet.

Alle rechten, waaronder de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de website en de inhoud daarvan berusten bij NV schade, tenzij anders is aangegeven.

Bezoekers mogen de website en de informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van NV schade in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van NV schade en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NV schade.

Het privacystatement maakt onderdeel uit van deze voorwaarden.

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.