fbpx

Begrippen

We proberen onze website zo begrijpelijk mogelijk proberen te maken. Toch kan er nog een woord tussen zitten wat u niet direct duidelijk is. Daarom vindt u hieronder een verzameling begrippen met daaronder de uitleg. Mist u een begrip? Laat het ons vooral weten via het contactformulier.

 • AOW-leeftijd

  De dag waarop u van de overheid AOW-pensioen ontvangt, heet de AOW-leeftijd. Uw AOW-leeftijd hangt af van uw geboortedatum. U hoort vijf jaar van te voren van de overheid wat uw AOW-leeftijd is. Berekenen wat uw AOW-leeftijd wordt? Dat kan op de website van Wijzer in Geldzaken.
 • Arbeidsongeschiktheid

  Wanneer u uw functie langer dan twee jaar niet of niet volledig kunt uitvoeren door ziekte of een gebrek, keurt UWV u. UWV bepaalt dan of u arbeidsongeschikt bent. Als dat zo is, beslist UWV voor hoeveel procent u niet meer kunt werken. Wanneer u arbeidsongeschikt bent, krijgt u te maken met de wet WIA. U krijgt nu mogelijk een aanvulling op uw loon.
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage

  Het UWV bepaalt aan het einde van de wachttijd (104 weken) de mate van arbeidsongeschiktheid o.b.v. het loonverlies en drukt dit uit in een percentage. Dat is het arbeidsongeschiktheidspercentage.

  UWV bekijkt welk werk je nog zou kunnen doen en welke inkomsten je daarmee kan verdienen. Vervolgens berekent het UWV wat daarmee het loonverlies is. Dat is het loon wat je met de mogelijke functies minder kan verdienen t.o.v. het loon in je (oude) functie. Dit wordt in een percentage berekend, het arbeidsongeschiktheidspercentage.

 • Arbeidsdeskundige

  Bent u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt? Er is een grote kans dat u te maken krijgt met een arbeidsdeskundige. Deze kijkt samen met u wat de mogelijkheden zijn om u weer aan het werk te helpen.
 • Wet Verbetering Poortwachter (WVP)

  Wanneer u lange tijd niet kunt werken door ziekte/ongeval/beperking, krijgt u te maken met de Wet verbetering poortwachter. Deze wet is er om te voorkomen dat u onnodig lang thuis zit. U gaat daarom samen met uw werkgever kijken wat u kunt doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. In deze wet zijn de stappen opgenomen die u samen met uw werkgever moet volgen. Bekijk het stappenplan Poortwachter van UWV (pdf) voor meer informatie over de stappen. Op het Arboportaal staat een kortere samenvatting van de stappen.
 • Bedrijfsarts

  De bedrijfsarts is een professionele arts die zich heeft gespecialiseerd op het gebied van arbeid en gezondheid. Een bedrijfsarts kan uw medische situatie beoordelen in relatie tot werk, zowel op het moment van ziekte als preventief. Een bedrijfsarts houdt zicht niet bezig met re-integratie.
 • Bestuurder/directeur/DGA

  Deze termen worden vaak door elkaar gebruikt. Verschil is dat ‘bestuurder’ de wettelijke term is en dat de term ‘directeur’ niet in de wet gebruikt wordt voor een persoon met veel zeggenschap en die namens een rechtspersoon als werkgever kan optreden. Een bestuurder is in beginsel gewoon een medewerker omdat hij een arbeidsovereenkomst aangaat met de rechtspersoon waarvan hij bestuurder is. En op zijn loon moet in beginsel loonbelasting en premies volksverzekeringen en werknemersverzekeringen ingehouden worden.

  Is bestuurder altijd DGA?

  Sommige bestuurders kunnen ook aangemerkt worden als DGA. Als dat zo is wordt hij door UWV niet altijd als werknemer gezien. Een bestuurder waarbij de gezagsverhouding ontbreekt (die dus niet ontslagen kan worden) is geen werknemer. Bijvoorbeeld als hij zelf 50% van de stemmen in de AvA heeft. In dat geval betaalt hij geen premies voor werknemersverzekeringen en is daarvoor dan ook niet verzekerd.

  DGA kan zich niet aanmelden

  NVS vult aan op de uitkeringen uit de werknemersverzekeringen (WIA) en het ontvangen van een WIA-uitkering is een vereiste voor NVS. Voor een DGA die geen aanspraak heeft op een WIA-uitkering is er dus geen verzekerbaar belang.

  Een DGA is een directeur/bestuurder, maar een directeur/bestuurder is niet altijd DGA.

 • Cao AvIM

  Cao AvIM staat voor Collectieve arbeidsovereenkomst Aanvullend Invaliditeitspensioen Metaal en Techniek. Wordt u arbeidsongeschikt? Dan staat in deze cao wanneer u van NV schade een deelaanvulling op uw inkomen kunt krijgen. In de cao staan ook alle andere afspraken die de werkgevers- en werknemersorganisaties hebben gemaakt op het gebied van arbeidsongeschiktheid.

  Klik hier om de cao AvIM te downloaden.

 • Casemanager

  De casemanager van NV schade begeleid u bij uw arbeidsongeschiktheid. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar passend werk, een herbeoordeling van uw gezondheidssituatie of uw belastbaarheid opnieuw onderzoeken. De dienstverlening is dus breder dan hier omschreven. Een (eigen) werkgever is in veel gevallen niet (meer) in beeld. Een ex-werkgever is soms nog wel in beeld. In veel gevallen is er geen enkele werkgever meer betrokken.
 • Eerste ziektedag

  Als u te ziek bent om te werken, dan meldt u zich officieel ziek bij uw werkgever. De dag van deze melding is de eerste ziektedag.
 • Eigenrisicodrager voor de WGA

  Een werkgever kan eigenrisicodrager voor de WGA zijn. Werkgevers kiezen hiervoor omdat ze bijvoorbeeld verwachten een laag verzuim te hebben en daarmee goedkoper uit te zijn dan bij UWV. Een werkgever blijft dan de eerste tien jaar verantwoordelijk voor de uitkering van zijn werknemer. Anders is dat maar twee jaar. Ook moet de werkgever de werknemer verplicht helpen zo snel mogelijk weer aan het werk te komen. Dit noemen we re-integratie. Kan de werknemer na tien jaar nog steeds niet volledig aan het werk? Dan neemt UWV de betalingsplicht weer over.
 • Inkomsten

  Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt maar werkt u nog wel naast uw uitkering? Het loon dat u krijgt van uw werkgever noemen we inkomsten. Er zijn meerdere soorten inkomsten, namelijk:

  Inkomsten uit loondienst
  Dit is het brutoloon dat u verdiend bij een werkgever binnen of buiten de Metaal en Techniek. Welke componenten hier wel en niet onder vallen kunt u lezen in de polisvoorwaarden.

  Inkomsten uit zelfstandige onderneming
  De winst vóór aftrek van de ondernemersaftrek en de MKB-winstvrijstelling.

 • IVA-uitkering

  Een IVA uitkering staat voor Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten en is voor mensen die 80%-100% en duurzaam arbeidsongeschikt zijn. Je kan minder dan 20% van uw oude loon (op eerste ziektedag) verdienen. De uitkering bedraagt 75% van uw geïndexeerde oude loon (berekend over de referteperiode van 12 maanden).
 • Loondoorbetalingsplicht bij ziekte

  Bent u ziek? Dan is uw werkgever de eerste twee jaar verplicht om uw loon door te betalen. De eerste zes maanden dat u ziek bent, ontvangt u 100% van uw oude loon. De anderhalf jaar daarna ontvangt u 90% van uw oude loon. Dit is opgenomen in uw cao (cao AvIM).
 • Loongerelateerde uitkering

  Bent u na twee jaar nog ziek en verklaart UWV u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u meestal eerst een loongerelateerde uitkering (LGU) van UWV. Dit is een tijdelijke uitkering berekend uit uw oude loon, uw arbeidsverleden en het loon wat u nu mogelijk nog verdient. Hoe lang u deze LGU-uitkering krijgt, hangt af van het aantal jaar dat u heeft gewerkt.

  Wilt u weten hoe u dit arbeidsverleden voor uzelf berekent? Kijk dan op de website van UWV.

 • Loonverlies

  Als u door ziekte een lager loon kunt verdienen dan eerst, noemen we dat loonverlies.
 • Maximum SV-loon

  Het sociale verzekeringsloon (SV-loon) bestaat uit uw brutoloon plus vaste onderdelen, zoals vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand etc. Premies en uitkeringen berekenen we aan de hand van een maximum SV-loon. Het maximum bruto SV-loon is € 59.706 in 2022.
 • Oude loon

  Het oude loon is het loon dat u kreeg op de eerste dag dat u zich ziekmeldde.
 • Re-integratie

  Kunt u na lange tijd ziek of arbeidsongeschikt zijn weer werken? Dan noemen we dat re-integratie. Wanneer u weer bij uw werkgever gaat werken, heet dat re-integratie in het eerste spoor. Wanneer u bij een andere werkgever gaat werken, moenen we dat re-integratie in het tweede spoor.
 • Restverdiencapaciteit

  Wanneer u voor een deel arbeidsongeschikt bent, kunt u soms nog wel werken. De restverdiencapaciteit is het percentage van uw oude loon dat u nog zou kunnen verdienen. UWV keurt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en bepaalt wat u nog kunt verdienen.

  Een arbeidsdeskundige van UWV kijkt welk werk u nog wel kunt doen. De deskundige selecteert hiervan drie soorten werk. De arbeidsdeskundige bekijkt wat u met deze drie banen kunt verdienen. De hoogste en de laagste keuze tellen niet. De keuze waarvan het loon in het midden valt, bepaalt de restverdiencapaciteit.

 • UPO (Uniform Pensioen Overzicht)

  NV schade wil u graag een goed overzicht van uw verzekeringen bieden. Verzekeraars en pensioenfondsen hebben hiervoor samen het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) ontwikkeld. Op de overzichten staan uw gegevens op 1 januari van dit jaar: naam, werkgeversgegevens en uw loon en verzekeringen. Wij vragen u ieder jaar om deze  gegevens te controleren.

 • UWV

  UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. UWV keurt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent en bepaalt of u recht heeft op een uitkering.
 • Verzekerd loon

  Uw verzekerd loon bij NV schade bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Uw loon
  • De provisie of commissie die u met uw werkgever heeft afgesproken
  • Het loon in natura (vindt u op uw loonstrook)
  • Toeslag vanuit een overheidsbesluit, zoals cao-verhogingen
  • Verdiensten vanuit een beloningssysteem: bijvoorbeeld tarief, bonus, meriterating
  • Ploegentoeslag, onregelmatigsheidstoeslag
  • Vaste, schriftelijk vastgelegde, jaarlijkse beloning: bijvoorbeeld niet-winstafhankelijke 13e maand / tantième of bonus
  • Vakantiegeld: hierbij gaan we uit van het vakantiegeld zoals in de CAO staat
  • Vergoedingen voor het beschikbaar zijn buiten de reguliere kantooruren; beschikbaarheidstoeslag, consignatietoeslag.  Let op: dit is alleen als dit in het individuele arbeidscontract geschreven staat als een vaste vergoeding.

  Hoe bereken ik mijn verzekerd loon?

  U gaat uit van hoe vaak u normaal ook uw loon krijgt. Dat kan bijvoorbeeld per week, vier weken of per maand zijn. U rekent de bedragen hierboven om naar het bedrag per salarisperiode. Dat is het verzekerde salaris.

 • Wachttijd

  De wachttijd is de periode tussen de eerste ziektedag en het moment waarop u een uitkering kunt aanvragen. De wachttijd is twee jaar.

  Wanneer u ziek wordt, krijgt u niet meteen een uitkering. De eerste twee jaar betaalt uw werkgever het loon door. Na twee jaar keurt UWV u. Dan hoort u of u recht heeft op een WIA-uitkering.

 • WAO-gat

  Wanneer u voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden, heeft u te maken met de WAO-regeling. Na afloop van uw tijdelijk loondervingsuitkering kan er een WAO-gat ontstaan. Dit is het verschil tussen het bedrag van de WAO-loondervingsuitkering en de daarop volgende WAO-vervolguitkering. Een andere naam voor het WAO-gat is WAO-hiaat.
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)

  De WAO zorgt voor een aanvulling op het loon. De WAO geldt als u voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt bent geworden. De WIA is de opvolger van de WAO vanaf 2004.

  De WAO- regeling kent twee soorten uitkeringen:

  • Tijdelijke WAO-loondervingsuitkering: Deze uitkering is gebaseerd op het loon dat u verdiende voordat u een WAO-uitkering kreeg. Dit is maximaal 75% van uw oude loon.
  • WAO-vervolguitkering: Deze uitkering krijgt u na afloop van de loondervingsuitkering. Deze uitkering is vaak lager dan de WAO-loondervingsuitkering.

 • Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

  Wanneer u langer dan twee jaar niet kunt werken door ziekte of een ongeval, keurt UWV u. Wanneer UWV u 35% of meer arbeidsongeschikt verklaart, krijgt u te maken met de WIA. De WIA is een uitkering vanuit de werknemersverzekering. Iedereen in loondienst betaalt premie via de werkgevers voor de werknemersverzekering en is daarmee verzekerd.

  De hoogte en duur van de uitkering zijn afhankelijk van verschillende factoren, waaronder hoeveel u nog zelf verdient naast uw uitkering.

  Bent u voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt geworden? Dan heeft u niet te maken met de WIA-regeling maar met de oude WAO-regeling.

 • WGA-uitkering

  De WGA staat voor regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte en is onderdeel van de WIA. Deze regeling zorgt ervoor dat u een uitkering krijgt wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en in de toekomst nog kunt werken. Deze WGA-regeling bestaat uit verschillende uitkeringen:

  • WGA-loongerelateerde uitkering
  • WGA-vervolguitkering
  • WGA-loonaanvullingsuitkering

 • WGA-loonaanvullingsuitkering

  Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met de WIA. Wanneer u langer dan twee jaar niet kunt werken, zorgt deze wet voor een tijdelijke aanvulling op uw loon.

  U krijgt eerst een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering krijgt u maximaal 24 maanden. Afhankelijk van hoeveel u nog zelf kunt werken, krijgt u een loonaanvullinguitkering of vervolguitkering.

  UWV stelt vast voor hoeveel procent u nog kunt werken en wat u nog zelf kunt verdienen. Als u minstens de helft daarvan verdient, krijgt u een loonaanvullingsuitkering. Deze uitkering vult uw loon aan tot 70% van het loon dat u gewend was.

 • WGA-loongerelateerde uitkering

  Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met de WIA. Wanneer u langer dan twee jaar niet kunt werken, zorgt deze wet voor een tijdelijke aanvulling op uw loon.

  De eerste maanden dat u in de WIA-terecht komt, krijgt u een WGA-loongerelateerde uitkering van UWV. Deze uitkering krijgt u 3 tot 24 maanden, afhankelijk van uw hoeveel u gewerkt heeft (arbeidsverleden).

 • WGA-vervolguitkering

  Wanneer u arbeidsongeschikt raakt, krijgt u te maken met de WIA. Wanneer u langer dan twee jaar niet kunt werken, zorgt deze wet voor een tijdelijke aanvulling op uw loon.

  U krijgt eerst een loongerelateerde uitkering. Deze uitkering krijgt u maximaal 24 maanden. Afhankelijk van hoeveel u nog zelf kan werken krijgt u een loonaanvullinguitkering of vervolguitkering.

  UWV stelt vast voor hoeveel procent u nog kunt werken en wat u nog zelf kunt verdienen. Als u minder verdient dan de helft hiervan, krijgt u een vervolguitkering. Met deze uitkering heeft u minder inkomen dan met de loonaanvullingsuitkering.